1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.momforbaby.pl, zwany dalej Sklepem, jest:

MFBStore Ewelina Kowalska

ul. Opiesin 66B

98-220 Zduńska Wola

NIP: 8291652845


wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwana dalej Sprzedającym.

1.2 Sprzedający za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

1.3 Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4 Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.5 Przeglądanie Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

1.6 Klient, zamawiając towary ze strony internetowej momforbaby.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą MFBStore Ewelina Kowalska a Klientem.

1.7 Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod telefonem +48 698930621 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17  lub drogą elektroniczną momforbaby.sklep@gmail.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci T-mobile.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

2.1 Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.

2.2 Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.3 Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto – zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4 Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie.

2.5 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

3. REJESTRACJA:

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest bez uprzedniej rejestracji konta jak również dla zarejestrowanych użytkowników w Sklepie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie, danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi zostaje przyporządkowane konto, które umożliwia identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie

4. ZAMÓWIENIA:

4.1 Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową momforbaby.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz akceptacja zasad Regulaminu.

4.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności.

4.4 Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.5 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem momforbaby.sklep@gmail.com.

4.6 Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4.7 Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia lub niedostarczenia towaru, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. PŁATNOŚCI:

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) przelew – należność za towar oraz przesyłkę zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

NEST Bank nr konta: 29 1870 1045 2083 1040 8449 0001

b) płatność online – za pośrednictwem Systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24 za pomocą maila: serwis@przelewy24.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 642 93 44.

c) płatność online - za pośrednictwem Systemu PayPal. W przypadku odrzucenia transkacji prosimy o bezpośrednikontakt z serwisem PayPal za pomocą strony: https://www.paypal.com/pl/smarthelp/contact-us

d) płatność za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA:

6.1 W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, w ciągu 48 godzin, zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2 Czas realizacji zamówień to 3-4 dni robocze, w przypadku zamówień indywidualnych 10 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24- w momencie, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym – gdy Sprzedający otrzyma zamówienie Klienta.

6.3 Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem momforbaby.sklep@gmail.com. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w punkcie 7 Regulaminu.

6.4 Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub częściowo.

6.6 W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARÓW:

7.1 Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie drogą mailową na adres momforbaby.sklep@gmail.com lub drogą listowną na adres: ul. Opiesin 66B, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi.

7.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.

7.3 Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4 Sprzedający zwraca pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.5 Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.

8. WARUNKI REKLAMACJI:

8.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

8.2 Sklep w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

8.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. DANE OSOBOWE:

9.1 Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (założenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2 Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.3 Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.4 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.5 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

9.6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9.7 Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez stronę internetową www.momforbaby.pl na zasadach opisanych poniżej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

10.2 Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

10.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

10.4 Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres momforbaby.sklep@gmail.com.

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 września 2018 roku.

 POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MFBStore Ewelina Kowalska Opiesin 66B, 98-220 Zduńska Wola

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl